OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů, tedy Office Gate s.r.o., sídlem Praha 7 - Holešovice, Letohradská 755/50, PSČ 17000, IČO: 24735141, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení – i) pro potřeby plnění našich smluvních povinností, ke kterým jsme se zavázali, ii) k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování údajů orgánům státní správy) a iii) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, v případě vyplnění kontaktního formuláře jsou údaje zpracovávány, abychom Vám mohli odpovědět na Vaše dotazy nebo Vám nabídnout služby, které žádáte, dále jde o předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb, iv) a konečně mohou být také zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, pokud jste nám jej udělili, o tom byste však byli informování výslovně
  • osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a emailová adresa, u OSVČ se pak bude jednat o jméno a příjmení, IČO, DIČ (je-li přiděleno), sídlo podnikání, telefonní číslo a email, podle zvoleného způsobu platby se také může jednat o číslo bankovního účtu,
  • údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,
  • při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány a analyzovány pouze prostřednictvím informačních technologií a podobných automatizovaných řešení (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se nevyužívají výhradně automatické prostředky),
  • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT, právních, daňových nebo účetních služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL),
  • společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
  • a dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),
  • pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: info@officegate.cz., nebo tel. číslo: +420 603 262 078.